Zrzeczenie się roszczeń WZÓR do wypełnienia!

Wzór pisma pobrano 617 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Zrzeczenie się roszczeń WZÓR do wypełnienia! w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 12-07-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

zrzeczenie-sie-roszczen-wzor-pdf-doc

Zrzeczenie się roszczeń WZÓR

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń i kiedy należy zachować szczególną ostrożność, podpisując się pod takim oświadczeniem? Klauzula dotycząca zrzeczenia się roszczeń może pojawić się między innymi w treści ugody lub umowy, bądź jako oddzielny dokument w przypadku np. stłuczki lub kolizji, a także w innych sytuacjach, w których ktoś za wynagrodzeniem, oznajmia o braku dalszych roszczeń z tytułu otrzymania już zadośćuczynienia (np. zrzeczenie się wszelkich roszczeń ubezpieczeniowych).

Złożenie takiego oświadczenia jest też możliwe przed sądem, na przykład w trakcie postępowania egzekucyjnego. Zrzeczenie się roszczeń stanowi rozwiązanie, którego skutkiem jest zwolnienie dłużnika z jego zobowiązań. Nie wszystkie roszczenia podlegają jednak takiemu „umorzeniu”. Kiedy możliwe jest złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń i jak je sporządzić?

Aby ułatwić Ci napisanie takiego oświadczenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz powyżej.

Jakie skutki ma zrzeczenie się roszczeń?

Oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń to nic innego jak dobrowolne zrezygnowanie z przysługujących osobie roszczeń lub praw. W sytuacji zrzeczenia się roszczeń, czyli umorzenia długu, dochodzi do jednoczesnego wygaśnięcia zobowiązania. Można porównać więc skutki materialnoprawne zrzeczenia się roszczeń do zwolnienia z długu.

Prawną definicję zrzeczenia się roszczeń znajdujemy w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie III CSK 375/17, który wyraził się na ten temat w następujący sposób:

Zrzeczenie się roszczenia w ramach ugody jest oświadczeniem woli, zgodnie z którym powód rezygnuje z danego roszczenia i uprawnienia pozwanego do postawienia zarzutu, że roszczenie powoda w takim zakresie w jakim się go zrzekł wygasło, tzn. przestało istnieć.

Oznacza to zatem, że oświadczenie o niewnoszeniu roszczeń to formalne anulowanie – umorzenie roszczeń.

Chociaż zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń kojarzy się z dobrowolnością, to jednak nie zawsze okazuje się tak korzystne w skutkach, jak oczekuje tego osoba składająca stosowne oświadczenie.

Podpisując umowę czy ugodę zawierającą klauzulę zrzeczenia się roszczenia, warto zachować szczególną uwagę – zwłaszcza jeśli oświadczenie dotyczy umowy ubezpieczenia lub innej umowy odnoszącej się do praw przyszłych o nieznanej, lub nieokreślonej wartości.

Klauzula zrzeczenia się roszczenia zawsze powinna być jak najbardziej precyzyjna. Jeżeli zrzeczenie się nie dotyczy całości roszczenia, należy wyłączyć z oświadczenia te roszczenia, których składający oświadczenie nie chce się zrzekać.

Przykładem negatywnych konsekwencji nieświadomego złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń jest ugoda zrzeczenie się roszczeń zawarta z ubezpieczycielem w sprawie naprawy uszkodzonego pojazdu.

Taki dokument często zawiera klauzulę dotyczącą zrzeczenia się wszelkich innych roszczeń, czyli między innymi prawa do dochodzenia odszkodowania za koszty leczenia czy prawa do odszkodowania za inne utracone przedmioty. Jeśli ubezpieczony podpisze takie oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń, odbierze sobie możliwość dochodzenia ich w przyszłości.

Nie wszystkie roszczenia podlegają możliwości zrzeczenia się

Jak zostało wspomniane, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń nie zawsze będzie skuteczne. Wyłączone z tej możliwości są przede wszystkim uprawnienia pracownicze, o czym mówi Kodeks pracy w artykule 84.

Zgodnie z jego zapisami, pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w całości ani w części, nie może też zrzec się prawa do poszczególnych części składowych wynagrodzenia ani do niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z tytułu wynagrodzenia.

Ponadto, pracownik nie może również przenieść prawa do wynagrodzenia na inną osobę. W świetle tych przepisów, jeżeli pracownik zawrze z pracodawcą ugodę, w której zrzeka się wszelkich roszczeń ze stosunku pracy, to ugoda ta będzie nieważna.

Klauzula zrzeczenia się roszczeń jest w tym przypadku niedozwolona, zatem pracownik pomimo podpisania takiej ugody nadal będzie miał prawo dochodzenia swojego wynagrodzenia od pracodawcy przed Sądem Pracy.

Drugim wyjątkiem od reguły są roszczenia alimentacyjne na przyszłość. Takich praw również nie można się zrzec. Pozostałe – niewykluczone przez ustawodawcę – roszczenia podlegają takiej możliwości. Strony mogą więc porozumieć się i zgodnie z zasadą swobody umów na drodze wzajemnych ustępstw umorzyć całość lub część roszczeń.

Jak złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń?

Zrzeczenie się roszczeń nie jest umową, lecz jednostronnym oświadczeniem. Aby było ważne, wierzyciel musi sporządzić odpowiednią deklarację. Ma on również możliwość ujęcia oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń w treści umowy lub ugody.

Zrzeczenie się roszczeń może nastąpić w dowolnym momencie. Co ciekawe, da się złożyć je nawet przed powstaniem roszczenia, choć z reguły stosowne oświadczenie składa się dopiero po powstaniu roszczenia.

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń może mieć formę ustną lub pisemną, może też obejmować całość lub część roszczeń oraz odsetki i inne należności, które przysługują wierzycielowi.

Dla celów dowodowych zaleca się sporządzać oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń w formie pisemnej, chyba że jest ono składane ustnie przed sądem lub innym organem i ujmowane w protokole.

Jak zrzec się roszczeń przed sądem?

Powód ma prawo cofnąć pozew i zrzec się roszczeń. Jeśli sprawa jest w toku, składa wtedy odpowiednie oświadczenie ustnie do protokołu. Zazwyczaj w przypadku, kiedy powód decyduje się złożyć oświadczenie o zaniechaniu dochodzenia roszczeń w trakcie procesu, jednocześnie wycofuje pozew.

Takie okoliczności są korzystne dla pozwanego ze względu na fakt, że działanie to uniemożliwia powodowi ponowne wytoczenie powództwa w tej sprawie.

Również w toku postępowania osoba pozywająca ma możliwość zrzeczenia się wszelkich roszczeń lub jedynie ich wybranej części. Z kolei prawo do cofnięcia pozwu bez zgody strony pozwanej przysługuje jej aż do momentu rozpoczęcia sprawy.

Natomiast w przypadku, kiedy cofnięcie pozwu jest połączone ze zrzeczeniem się roszczenia, czas na cofnięcie pozwu wydłuża się aż do wydania przez sąd rozstrzygnięcia w sprawie. Jeżeli powód cofnie pozew, nie wywoła on żadnych skutków.

Warto podkreślić jednak, że oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń nie zawsze będzie przez sąd zaakceptowane. Organ sprawdza bowiem, czy ograniczenie lub zrzeczenie się roszczenia nie jest sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub czy nie zmierza do obejścia prawa.

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: