Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski PDF za darmo

Wzór pisma pobrano 614 razy

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia dokument o nazwie Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski PDF za darmo w formacie DOC, PDF, ODT. Dokument jest aktualny na dzień: 19-05-2024 i spełnia wszystkie formalne wymagania dla tego typu pism.

zgoda-na-wyjazd-dziecka-za-granice-wzor-polsko-angielski-pdf-doc-wzor

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski pdf

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski to dokument dwujęzyczny, stanowiący potwierdzenie uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na wyjazd dziecka za granicę pod opieką innej osoby, lub drugiego rodzica/opiekuna prawnego. Pismo tego typu można sporządzić na jedną, konkretną podróż lub wszelkie przyszłe podróże zagraniczne dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Jak powinna wyglądać zgoda na wyjazd za granicę po angielsku i po polsku, aby była ważna i spełniała wszystkie formalne wymagania? Dla ułatwienia Ci przygotowania takiego pisma (nie ma konieczności przygotowywania samodzielnie zgody) sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, którą pobierzesz powyżej.

Kiedy stosuje się dokument „zgoda rodzica na wyjazd za granicę”?

Pisemna zgoda na wyjazd po angielsku i po polsku to dokument, który znajduje zastosowanie w okolicznościach podróżowania:

 • z jednym rodzicem/opiekunem prawnym,
 • z opiekunem podróży pod nieobecność rodziców/opiekunów prawnych.

Bez takiego pisma dziecko nie może opuścić kraju nawet wtedy, kiedy towarzyszy mu jeden z rodziców lub prawny opiekun. Okazanie pisemnej zgody na wyjazd za granicę może okazać się konieczne zarówno przy jej przekraczaniu, jak i później, w trakcie zwiedzania różnych miast całego świata.

Warto pamiętać, że zgoda na wyjazd dziecka za granicę po angielsku i po polsku może zostać sporządzona z okazji konkretnej podróży lub odnosić się do wszelkich wyjazdów dziecka, aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Na to drugie rozwiązanie najczęściej decydują się rodzice rozwiedzeni, kiedy dziecko mieszka na stałe z jednym z nich, ale drugi rodzic nadal dysponuje pełnią władzy rodzicielskiej.

Zgoda na wyjazd za granicę niezbędna nawet rodzicowi

Z uwagi na fakt, że decyzja o podróży zagranicznej to „istotna sprawa dziecka”, aby ją podjąć, rodzice muszą być jednomyślni. Jeśli jeden z opiekunów nie zgadza się na wyjazd zagraniczny dziecka, drugi rodzic musi uzyskać zgodę zastępczą, wydaną przez sąd opiekuńczy.

W przeciwnym razie nie będzie mógł zabrać ze sobą dziecka w sposób legalny. Dopiero postanowienie sądu może zastąpić zgodę drugiego rodzica.

Co należy więc zrobić, aby samodzielnie wyjechać z dzieckiem na zagraniczne wakacje lub ferie zimowe? W pierwszej kolejności rodzic powinien zwrócić się z prośbą o wydanie zgody na wyjazd do drugiego rodzica.

Taka zgoda musi mieć formę pisemną lub formę aktu notarialnego – niektóre kraje wymagają uzyskanie zgody rodzica na wyjazd dziecka za granicę w formie aktu notarialnego.

Jeśli drugi rodzic nie zechce wydać takiej zgody, konieczne będzie zgłoszenie sprawy do sądu opiekuńczego. Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wyjazd może skutkować wydaniem decyzji, która zastąpi zgodę drugiego rodzica.

Dlaczego warto dopilnować takich formalności? Otóż wyjazd za granicę z dzieckiem pomimo braku zgody drugiego rodzica, bądź zastępczej zgody sądu opiekuńczego to nadużycie władzy rodzicielskiej. Skutkiem takiego postępowania może być pozbawienie jej rodzica, który dopuścił się takiego czynu, a nawet rozpatrywanie sprawy jako przestępstwo uprowadzenia.

Uprowadzenie dziecka to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Zgodnie z doktryną:

Uprowadzenie (kidnaping) oznacza porywanie, zabieranie lub zwykłe przemieszczenie podopiecznego z dotychczasowego miejsca pobytu w inne. Wiąże się to z faktycznym pozbawieniem możliwości wykonywania w stosunku do niego dotychczas sprawowanej opieki lub nadzoru przez osoby uprawnione. Nie musi ono być zrealizowane przemocą lub podstępem, ale także może być wynikiem wykorzystania nieobecności lub nieuwagi osoby uprawnionej. Uprowadzenie ma miejsce również wtedy, gdy zabranie osoby pozostającej pod opieką lub nadzorem nastąpiło za jej zgodą. Poza tym uprowadzenie nie musi być połączone z rozpoczęciem sprawowania władzy nad podopiecznym, np. uprowadzający może go następnie porzucić lub oddać osobie trzeciej niesprawującej nad nim opieki

Oznacza to, że rodzic może nawet nie zdawać sobie sprawy z faktu, że zabierając dziecko za granicę bez zgody drugiego rodzica, popełnia przestępstwo. Postępowanie w takiej sprawie wszczynane jest na wniosek drugiego rodzica.

Kiedy zgoda na wyjazd zagraniczny dziecka nie jest konieczna?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę nie będzie potrzebna jedynie w kilku ściśle określonych okolicznościach, mianowicie:

 • jeśli drugi rodzic nie żyje,
 • jeśli drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • jeśli drugi rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską, a jej zakres nie obejmuje podejmowania decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę,
 • jeśli drugi rodzic został uznany za zaginionego (orzeczeniem sądu lub na podstawie aktu zgonu);
 • ojcostwo nie zostało ustalone.

Jak powinna wyglądać pisemna zgoda rodzica na wyjazd zagraniczny dziecka?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wersja angielska doc to przetłumaczona na międzynarodowy język zgoda udzielona przez rodzica drugiemu rodzicowi lub opiekunowi podróży.

Takiej zgody należy udzielić w osobnym dokumencie dla każdego dziecka, zawsze w formie pisemnej. Do jej przygotowania można wykorzystać gotowy do wypełnienia druk – zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski.

Podpisany dokument powinien być akceptowany w większości krajów, jednak warto pamiętać, że niektóre państwa wymagają udzielenia takiej zgody w formie aktu notarialnego.

W takim przypadku wypełniony druk zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę wzór po angielsku należy przekazać notariuszowi, który na jego podstawie sporządzi akt notarialny (pozwoli to obniżyć koszty takiej usługi).

Pisemna zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę zawiera:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • dane teleadresowe drugiego rodzica lub obydwojga rodziców, numery dowodu osobistego (jeśli dziecko wyjeżdża z opiekunem podróży),
 • dane dziecka,
 • treść zgody na wyjazd wraz z określeniem terminu podróży i miejsca destynacji,
 • treść zgody na przetwarzanie danych dziecka oraz wykorzystanie jego wizerunku (w postaci np.: wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka…)
 • klauzulę dotyczącą odpowiedzialności opiekuna,
 • dane opiekuna podróży, gdy nie jest to jeden z rodziców.

Taki dokument warto mieć przy sobie nie tylko w trakcie przekraczania granicy, ale również później – podczas przemieszczania się po terenie innego kraju, ponieważ jego służby mogą w dowolnym momencie zażądać okazania zgody, bądź innego dokumentu, z którego wynika brak obowiązku uzyskania zgody (na przykład akt zgonu drugiego rodzica, orzeczenie sądu).

Podsumowanie

Jeśli dziecko w czasie zagranicznego wyjazdu będzie znajdować się pod opieką dorosłego uczestnika tej podróży, rodzice dziecka muszą wyrazić na to przyzwolenie, a więc napisać zgodę, a także zgodę na sam wyjazd dziecka za granicę (zgoda na opuszczenie kraju), inaczej władze któregoś z Państw mogą uznać to za przestępstwo uprowadzenia dziecka za granicę.

Fakt zgody rodzica najlepiej, aby był potwierdzony w formie aktu notarialnego. Przy czym nie ma konieczności przetłumaczenia zgody na wyjazd dziecka za granicę, gdy przygotowany przez nas wzór sporządzony jest w postaci dwujęzycznej.

Jako ciekawostkę warto dodać, że jeśli np. jeden z rodziców planuje wyjechać z dzieckiem za granicę – drugi rodzic powinien także wyrazić pisemną zgodę, bądź nawet wyrazić ją w formie aktu notarialnego.

To samo odnosi się do wyjazdu dziecka za granicę z inną dorosłą osobą, np. członka rodziny w postaci cioci, wujka, babci, czy dziadka – wtedy także oboje rodziców powinno wyrazić zgodę.

Zgoda na pobyt dziecka pod opieką dorosłego uczestnika w przypadku zagranicznej podróży osoby małoletniej zawsze jest wymagana!

Podobne:

Najnowsze artykuły

A może zainteresuje Cię: